Ślub wyznaniowy

ślub wyznaniowyŚlub wyznaniowy zwany jest wymiennie wyznaniową formą ślubu zawarcia małżeństwa. Przyjęło się mawiać, że forma ta jest alternatywną wobec cywilnej.


nanolash

Procedury

W naszym kraju można zawrzeć małżeństwo wyznaniowe w aż jedenastu związkach wyznaniowych: Kościele katolickim, Kościele Zielonoświątkowym w RP, Kościele Starokatolickim Mariawitów w RP, Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym, Kościele Ewangelicko – Augsburskim w RP, Kościele Ewangelicko-Reformowanym w RP, Kościele Ewangelicko – Metodystycznym w RP, Kościele Chrześcijan Baptystów w RP, Kościele Polskokatolickim w RP, Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w RP, gmin wyznaniowych żydowskich w RP.

Porady

Warto wiedzieć, że w ciągu pięciu dni od zawarcia małżeństwa strona duchowa musi przesłać dokumentację do Urzędu Stanu Cywilnego – aby mógł zostać wydany akt zawarcia małżeństwa.

Jeśli zdarzy się tak, że urzędnik z USC odmówi wydania zgody na zawarcie małżeństwa, musi swoją decyzję przedstawić na piśmie. Można się od owej decyzji odwoływać. W jaki sposób? W ciągu 14 dni od odebrania pisma skierować prośbę do właściwego sądu rejonowego o rozstrzygnięcie, czy ów powód jest wystarczający. Oczywiście jeśli uprzednio sąd nie zezwolił na zawarcie małżeństwa, jest to bezcelowe.

Formalności

W przypadku ślubu wyznaniowego wymogi formalne są takie, jak w przypadku cywilnego. Co to oznacza? Obie osoby muszą być odmiennych płci, ważna jest także pełnoletniość (kobieta jednak po ukończeniu szesnastego roku życia może wziąć ślub wyznaniowy, kiedy zgodzi się na to sąd). Osoby owe nie mogą być w stosunku przysposobienia (kiedy jedna z nich jest adoptowana, druga natomiast adoptującą). Ponadto nie ma możliwości wzięcia ślubu wyznaniowego, kiedy mamy do czynienia z osobami spowinowaconymi w linii prostej bądź też spokrewnionymi w linii prostej. Całkowicie ubezwłasnowolnieni w świetle polskiego prawa ślubu wyznaniowego wziąć nie mogą, natomiast w przypadku osób z chorobami psychicznymi lub niedorozwojem umysłowym wszystko zależy od decyzji sądu.

Ślub wyznaniowy wiąże się z odpowiednimi przygotowaniami. Należy je rozpocząć przynajmniej na pół roku przed ceremonią, aby dopełnić wszelkich formalności. W pierwszej kolejności trzeba odwiedzić kancelarię parafialną, by ustalić datę i godzinę ślubu. Na trzy miesiące przed Wielkim Dniem przychodzi pora na to, aby dołączyć odpowiednie dokumenty (można rzecz jasna wziąć ślub wyznaniowy w parafii Panny Młodej, Pana Młodego lub innej wybranej przez parę). Wtedy należy mieć z sobą dowody osobiste, świadectwo chrztu i bierzmowania, zaświadczenia o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego. To także moment na to, by przedstawić imiona i nazwiska świadków (dwie pełnoletnie osoby). Pracownik kancelarii parafialnej w odpowiedzi spisze protokół przedmałżeński. Zapisuje również zapowiedzi, które wygłaszane będą w parafii Panny Młodej oraz Pana Młodego.

Na trzy miesiące przed ceremonią przychodzi czas na wizytę w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wtedy para pragnie bowiem uzyskać zaświadczenie o braku okoliczności, które wykluczałyby zawarcie małżeństwa. Na tydzień przed zawarciem ślubu wyznaniowego w kancelarii parafialnej spisywany jest akt małżeństwa. Para narzeczonych musi mieć wówczas z sobą dowody osobiste, zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa, zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi w rodzimych parafiach oraz zaświadczenie o odbyciu nauk w poradni rodzinnej i ukończenia kursu przedmałżeńskiego.

Przed ceremonią przynosi się zaświadczenia o odbyciu dwóch przedmałżeńskich spowiedzi, para podpisuje również dokument o zgodzie na skutki cywilno – prawne zawarcia małżeństwa w takiej właśnie formie (ten dokument podpisują również świadkowie)

Ciekawostki

Warto pamiętać o tym, że przed zawarciem ślubu wyznaniowego należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego z dokumentami tożsamości (dowody osobiste lub paszporty). Należy mieć również z sobą świadectwo uiszczenia opłaty skarbowej. Jeśli jest potrzebna zgoda sądu na zawarcie małżeństwa- ona także powinna zostać do USC przyniesiona.

Nie jest konieczne branie ślubu wyznaniowego w parafii Panny Młodej lub Pana Młodego, można to zrobić w dowolnie wybranej parafii, trzeba jednak uzyskać licencję, którą zanosi się do parafii, w której ceremonia ma się odbyć.

Przebieg ceremonii

Para Młoda ma za zadanie przed ceremonią podpisać w trzech egzemplarzach zaświadczenia o zawarciu małżeństwa. Kiedy skończy się homilia, przychodzi moment na zawarcie małżeństwa. Kapłan zatem pyta:”

(Imiona), czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia? Czy chcecie z radością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy?

Kiedy odpowiedzi narzeczonych są zgodne i pozytywne, po zaśpiewaniu Hymnu do Ducha Świętego młodzi stają naprzeciwko siebie, stuła kapłan związuje ich prawe dłonie końcówką stuły. Kolejno wypowiadają słowa:

Ja (imię) biorę ciebie (imię) za żonę/męża i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy święci.

Kapłan po tych słowach mówi:

Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte ja powagą Kościoła Katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Następuje wręczenie obrączek (najpierw Pan Młody wkłada ją na palec wybranki, potem Panna Młoda daje ją swojemu mężowi). Wypowiada się słowa:

Żono/mężu, przyjmij tę obrączkę jak oznak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Koszty, czyli ile trzeba zapłacić?

Opłata skarbowa wynosi w tym przypadku 84 złote.

Dlaczego warto wziąć ślub wyznaniowy?

Ślub wyznaniowy to dla wszystkich wierzących świetna alternatywna ślubu cywilnego. Ma on jednak cywilno-prawne skutki, zatem w świetle prawa dwie osoby stają się mężem oraz żoną (gdy zostaną dopełnione wszelkie formalności).